Tuytoyanon silakinglobe.gif (22847 bytes)


HIPOS YANG

ak marakop et kuyaw-kuyawag
ako apakantahon agor
nak ikaw
ay magil-il ag magsadaw.

hipos yang!

ka mga bayo et mga manok
sa silong ay nopay mga oplingay
et tawong yango sa kalipay.

hipos yang!

kong imo narurunggan
ka kayaskas et mga rahon et nidog;
ag mga yagitnit it amuyawon
kong guing kikitik
et hanging teral.

reli sa sakop et ako salong,
ing hihimashimas et himaya
ka ako paino-ino
et kaaganhon.
ag sa ako tagipusoon
ay kinabuhi
et osang bila-bila!

hipos yang!

Ish Fabicon

 

Volume 1 No 3