BALIGYAAN silakinglobe.gif (22847 bytes)

First of all, we would like to thank relatives, friends and kasimanwas who stayed with us last 2nd week of October during the wake of my uncle, Dwani Fabito, who died last October 10, 1998. Thank you all for your heartfelt sympathy and condolences.

Ironically, though it was a sad moment for the bereaved family, there were moments of laughter especially when some friends suddenly burst with jokes. Here are some of the jokes that I remembered during our sleep over at Oro Funeral Homes.

News on the fires that broke out in Banton.

"Kumusta Lola katong sunog..."
"Kahihilak rabuno si Puro. Tung ida bayay ay na-PUROhan. Mas maado pa ara katong kana Belen ingga it na-BELEN."

Guyahan rabuno ka mga hali nako miskan malisor sa inra tagipusoon kag pagtaliwan it usang hali. Pagkatapos, hing-it ray. Nag-abot kag iba pang mga pinsan. Kumustahan. Imaw kali…

"Ay Insan! Imaw baga kali it imo maguyang (panganay) ?"
"Imaw kina. Inggay ra sida it asawa."
"Tagariin?"
"Taga-Leyte.."
"Di ay nakapagtoy ka sa Leyte?"
"Uya pa"
"Ay asi rang pay ikaw ay Waray?"
"Nio kaling imo. "
"Medyo Warayey ka… waray buhok…"

El-elan ray uli. Sinunran it usa pang paitong it usa pang pinsan.

"Nak asi Manong, pilang tuigey ka?"
"Sobrang kwarenta-esingko."
"Ay siling kung sobray sa beynte anyos, indi-ey ig-anam. Ay asi rang nag-aanam ka pa."
"Papaunong nag-aanam pa," pangutana it usang kumangkon.
"Ay muyati kinang ida uyo. Sa sobrang tulin ig-anam, na-uunhan kinang mga buhok sa habig."

Salig-bat it usang pinsan uli.

"Ay ayam ninro. Narumruman baga ninro katong commercial nak ingga it ‘Mahangin ba sa labas?
Nangyari kina kang Manong Kwan (name withheld). Ay medyo Araboy ra kato. Pag-abot sa klase nida (titser sida) ka greetings sa ida it mga estudyante ay, ‘Sir, mahangin ba sa labas?’ "

My apologies to all the Arabos and Warays. (It runs in our clan. I think I’m heading there too.) It doesn’t matter if you have Fall, Winter, Summer in your head as long as you have Spring in your back. My jokes don’t mean to degrade anybody. Life itself is a joke.

Sa Oro pa gihapon. Sa usang grupo et Bantoanon college students.

"Asi ra mga nene. Sa uno ka inro final exam," kibot et usang hali.
"Kami ngasing nak domingo. Raya ngani nako ‘ling reviewer."

(Muyati ling Bantoanon miskan sa lamayan, raya ling libro. Buko baga sa Bantoon, bawal ig-raya et libro sa minatay? Madaok kuno.) "Ay ingga ako’t ituro sa inro nak orasyon nak pang-paayo. Halin kali sa India. Sigurado makakapasa kamo sa final exam ninro," ingganyo et kaling at hali.

"Ay hala baga tur-an."
"Asambiton ninro kali nak pay-rasay. Karali yang kali. Masunor kamo sa ako sa bawat mitlang et bisaya ha!"
"Sunor kamo ha…. Abayga, gopa, latala, gako. Abayga, gopa, latala, gako. Abayga, gopa, latala, gako."
Sunor rabuno kag mga estudyante. "Sauyoy? Kamo yang baga."

Mitlang-parasay ray uli.

"Tulina kinang mitlang. Habang matulin kina ka mitlang, natatamoy nak raan ka ida bisa."

Chorus rabuno kag gustong maging maayong estudyante. Matulin ka mitlang.
"Abayga-gopa-latala-gako…"
"Abayga-gopala-tala-gako…"
"Abayga-gopala-talaga-ko…"
"Abay gago pala talaga ako…"

Nag-sakog ka ginur-anan ag hing-itan. Imaw kina et mga paitong nak ako narurumruman sa lamayan.

Aaahay.. Kahirap ig baligya. Bakay anay kamo.

DANTE FADRIQUELA

Volume II No I