NASASAMBIT YANG      

by: James F. Fadrilan

silakinglobe.gif (22847 bytes)


Unang sambit ka pagyunsor it kaling kubos nak pagsuyat it kag 1997 sa Biniray Souvenir Brochure. Sa pagsa-og pa yang ay yamor-yamor ka mga saligbak nak ako nabaton. Inggwa’t mga nasadyahan ag inggwa’t pilang medyo napaya-in sa mga nasambit roto. Sa tuna pa ay ako guing klaro ka matin-aw nak obhito it kaling panambitan… pukawon ka mga mu-ok nak kaisipan ag kitikon ka mga nagbebenhor nak mga adhika-on para sa ikaka-ando it karamo-an.

---o0o---

Bodoboyey ag halos indi-ey mabilang ka mga Banto-anon nak naging kilaya it banwa ag naging "ragkong tawo’y". Maadong panalaminan ka inra mga ehemplo ag parayan para maabot ka inra estado ngasing. Sinra ay nagtiyaga, nag-agwanta it hirap ag nagpalitik it uyo para maabot ka inra hanrum. Indi-malimtan ka mga ragkong pangayang Nicolas Fabroa, Gabriel Fabella, Faustino Fabella, Dinah Mindo, Salustiano Faigao, ag Joseph Fadri (education); Ismael Musico ag Necito Festin (military service); Eutiquio Famatigan, Rocely Fonte ag Nicolas Fonte (accountancy); Leonardo Festin, Jose Fonte, ag Jory Faderanga (politics); Cleto Forjes, James Fabicon ag Virginia Fesariton (poetry); Cornelio Faigao, Ish Fabicon, Romulo Faz, Valentin Faigao, Abner Faminiano (journalism); Eugenio Fabula (inter-island shipping); Norberto Fabra (book writing and publishing); Lyndon Fadri (Actuarial Science); Ronald Fabicon (Chemistry), ag PAGKARAMO PANG IBA.

---o0o---

Para sa mga uya pa nakaka-ayam… inggwa’y it AMBULANSIYA ka ato munisipyo nak guing donar it PCSO. Reli nakagarahe sa Metro Manila sa poder ni Sangguniang Panlalawigan Member Jory Faderanga. Sa mga kasimanwang nagkikinahangyan it ambulance facility kung panahon it kasablagan ag emergency, puwede tan-ang huyamon kali. Ugaling ay inggwa’t maisot nak problema… uya permanenteng driver ka ato ambulansiya ag medyo inggwa’t problema sa rehistro. Ni-o ara kung mag-organize it Drivers Pool para inggwa it magmaneho. Osang pa-umoy sa ato mga kasimanwang inggwa’t kilaya sa LTO, buligi ra ka ato mga opisyales para marehistro ka ato ambulansiya.

---o0o---

Sa mga sitwasyon nak kita ay medyo napipiligro sa mga kriminal, mga sunog, pagkasakit ag iba pa nak mga emergency, inggwa kita it mahahagaran it tabang. TAWAGI KA NUMERONG 117. Kali ay usang EMERGENCY HOTLINE it programang STREET WATCH nak makakata-o it maraling tabang o bulig sa panahon it peligro. Ka mga serbisyong ing tata-o ay police assistance, fire emergency assistance, ag medical emergency assistance. Tanra-an yang nak sa oras it peligro... DIAL 117.

----o0o----

Sari- saring sambit ……. Uso ngasing sa Banton ka pag-inom it sabaw it "Lino". Nakakabuyong kuno it maramong mga ing babatdag it ato yawas. Ilam yang kung klaro. Kaling Lino ay "Apatot" sa tagalog ag imaw kuno it guing hahalinan it "Noni Juice". Sa mga gustong magtagam it kaling buyong …. Rahan-rahan yang, baka "maadong".

---o0o---

Sa parte it komunikasyon, inggwa’y it cellular phone facility sa Nabalay. Maadong balita kali para sa tanan. Maraling makaabot ka mensahe halin sa ato mga ginikanan sa Banton paali sa Manila. Inggwa’y it kakompetinsiya ka Liberty Phone. Maado ra para kung masira ka usa inggwa pa it reserba.

Si James ay inro makakaestoryahan sa INTERNET. Sida ay nag tata-o it laygay sa Local Governance, Local Development Planning, Local Fiscal Administration ag iba pang mga bagay tungor sa mga gobyernong local. Ka ida E – mail address ay: jamesfadrilan@hotmail.com o dilgncr2@pworld.net.ph

Volume II No 4