POEMS silakinglobe.gif (22847 bytes)


KABILUGAN
  Val F. Faigao

Tatlumpuyong adlaw pa yang ka nagrayan
Tuna’t katong kita’y huling mamuyatan,
Rahina ray ikaw sa imo yad-awan! –
Mayapar nak langit nak imo sabwagan
Mga sinentimos, bito-ong idlapan.

Kabilugan ka ray, nupay pinggang losa,
Uga-e rang nupay subrang paradaw ka,
Pasika-sika pa sa mga kurtina,
Hadlok marampugan, malampasa’t mata,
Isag ma-agawa’t koro sa parada.
Sarang ka matahap, talaga nak dapat,

Dahil kung marugay ka ganda’y nabawas,
Bilog nimong uda’y pinggang nababasag,
Malimon it kuman, inggway’t buhin isag,
Habig napipinggoy sa sagahir’t oras.

Asi arang tuyar ka imo katahom?
Waya kapermihan sa ato pagya-om –
Naminus-naanam, nabuskar-nakumkom,
Nahunas-nataob sa rinayang agnom.

Kinahangyan ara riling kabilugan,
Gandang sabwag nimo ay amo mahuytan,
Sa letra’y ipinta bilang hanrumanan,
Bisayahong haboy sa tulang marahan.


RAMPOG

Val F. Faigao

Puyo-puyong lipor sa gustong makita ,
Lalo kung palangit ka hagor itmata,
Papalir-palir yang kung riin maraya
Sa anor it hanging kumusog-kumalma.

Kung kina’y manipis paspas ka salida,
Panaho’y mahangin sa bukir nak randa.
Adlaw ay masinggit, pero waya rangga,
Subasco’y mayado, aya’g kabayaka.

Kung rampog ay yawor, hagto sa mayado,
Maputi nak kado tinipong tambuno;
Ag kung sagudar man, mabug-at ag puno,
Itom nak binagtong it uyanong rako.

Kung kina’y ranot-not, marayom, maruyom,
Ka at’ huna-huna’y puno panganramon,
Oras nagpangilat, pangrayug-rog dayon,
hanap kitang raan it lugar nak sinrong.

Templa it panahon ato panimar-an
Sa pigura’t rampog at’ maaayaman,
Kung pira-pirasong nupay hinimbisan,
Maisra ray kuno kalmang karagatan.


BUBOR SA ISIP

(Food for Thought)
       Val F. Faigao

Siling nako’y uyob nimoy’t rahon
ag kayatay ka hardin
it ak huna-huna.
Pauno ka malilimtan, Buyak?

Aliw-iw ka it tubing
Matinaw sa yugrang nak sapa
It ak puso. Pauno ka
Mai-islan, Giwanon?

Bag-o ka magbugsay
nak payawor sa tampi
it rakong pagduda,
bulaybulaya kina, Gugma.

 

Bangor Ka’t Paghigugma
                  ni: Via Fauli

Paghigugma’y iminasitas sa ak’ mahumok nak tagipusuon,
It ling mga butang nak sa imo’y kinamut-ang tan-awon,
Salida’t mga rampog nupay rudang sa ako’y naghahabdog,
Guing sisikasika it mga rahong sa hangin ay natuman it bawog.

It kato kina, kag mga panahong nakikitik pa ka ak’ kalinghuran,
‘Tong indi mapayado sa inang ag magligirligir sa sayog nak kwadan,
Dili’y maado rag rapa ag sil-ipon sa silong, yadaw nak kahadupan,
Ag isag ray ay tumikada sa tungor it gaha, amasran ka kalangitan.

Mahuna pa ka ak’ kaayaman ay ak’ nakatuong magsalidang mag-usa,
Maramong tawo, pagkayapar ka langit, imaw yaki kii’t kalibutan,
Pagrako-rako pa nako’y ak’ atukaron ka mga kabagunturan,
Rampog ay ak’ aabuton, langit ay ak’ asaka-on, sa sarili’y ak’ pinahimtan.

Kaling mga baguntor, nupay kinupkupan it mabuot nak kalangitan,
Ag suay ra ling karagatan, giba gihapon ag sinalaminan pa it buyan,
Rampog ay karuragko, sinra’y nag-aabut-abutan ag nanggigiharuan,
Paminsa’y abawion, kahadag it buyan rili sa dutang ak’ guing rak-an.

Mga tuig ay maliksi, rinungaw it kalipa’y ag kaudag ling ak’ kaisipan,
Ako’y inihator sa baktasong kita’y dapatiy nak magbinuyagan,
Asing yum-oy sa kayangkagang ak’ nagyayado, ka ak’ mata’y yuhaan,
Sukroy sa ing rughan ka ak paghalin, ag hinghing nako’y indi ka’g limtan.

Pinalangga ka ak’ sarili, kali’t ak nahamno sa at pag-inibhanan,
Sa ak’ tagipusuo’y guing usa-usa ka ato mga kasadyahan,
Sa parayang kali’y naaampat ling ngutngot it ak’ rughan,
Imaw nako’t buyong sa ak’ mga kaperdehang nararanasan.

Marakong ipinagyabot natong ruha it kag kita uli’y nagkita,
Marahil ay bunga kii’t sa imo’y mga nag-aamuma,
Ikaw ay kaganda, gandang ikaw ay inra pinalanta,
Kumusta, inggwa pa bagat lugar sa imong ako’y magsadya?

Ikaw ay ak guing balik-balikan, buko sa ing kagandahan,
Sa imo’y nahihimur-ukan ka ak’ kahidlunang kita’y magkapisan,
Ikaw ay pagkahipos wayag dadaing nak kaibhanan,
Tanang suyor it ak’ puso’y imo guing papanimatian.

 

Ragling Kasadyahan
           ni: Via Fauli

Makusóg nak ayaba sa hagrang nakapilot,
Sa maruyom nak bayay, kibot sa nagkakapisok,
Nabuhing lampara, kahadaga’y inanor sa pag-abot,
It usa sa mga anak, sa isip ay rugay it hingabót.

Mahugot nak kupkop, baraso’y abyay sa abaga,
Ibinalibar kag hing-it it mayubog nak guya,
Talibong sa higraan, istorya’y nagsagunson,
Tana’y nanggi-el-elan sa bida nak halandon,.

Rasok ka kalipayan sa kubos nak kabayayan,
Patiraya’y natutuman, ragling kaalwanan,
Hilway, isinilebrar tuyar sa usang kapistahan,
Yinus-ogan it kasadyahan ka mga kasablagan.

Sumikar kag adlaw ag binakang kag pampito,
Iwinagtik ka huna-hunaong sa aga-aga ka libawo,
Ugang ay nababatyagang masasasá sa rughan,
Ka ragling pag-inibhanang mahapros tungnan.

Bayunong itlog yang it masadyang mainununot,
Sa kina-agahang sa karsada’y bitbit ka binuot,
Kayangkagan sa dutang naghuhuyagok, inra pinaapot,
Yuha’y tinastas it kabuyong nak sa katunlan ninra’y huot.

 

 

Volume II No 4